B5机型参数列表%BA%BC%B2%E6cpd30-ac4h%B2%E6%B3%B5%CD%BC%C6%AC