B5机型参数列表%B1%C3%B3%B5%B7%D6%B6%AF%CF%E4%D3%CD%B7%E2%B3%DF%B4%E7